ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky upravujú právne vzťahy a povinnosti medzi prevádzkovateľom -predávajúcim a objednávateľom - kupujúcim (fyzická alebo právnická osoba), ktoré vznikajú pri predaji produktov prostredníctvom e-shopu www.mydlarenanemone.sk 

Prevádzkovateľom e-shopu je Rastislav Szaszák – ANEMONE, Veľká 26/26, 925 23 Jelka

IČO: 50419501, DIČ: 1083695085

Kontakt: info@mydlarenanemone.sk, tel. č. +421 904 023 846

Prevádzkovateľ nie je platiteľom DPH.

 

Zodpovedná osoba: Rastislav Szaszák, tel. č. +421 904 023 846

 

PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou (e-mailom). Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, budeme Vás bezodkladne informovať o termíne dodania.

 

STORNO OBJEDNÁVKY

Ak urobíte storno objednávky pred odoslaním tovaru, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom, prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

CENA

Cena v čase objednávky je záväzná pre obidve strany. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu ceny v prípadoch výraznej zmeny kurzu a pri zmenách cien u dodávateľa.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

 

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje:

1. kupujúci je fyzickou osobou: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa

2. kupujúci je právnickou osobou: názov spoločnosti, fakturačnú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, e-mailová adresa

 

Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostnej smernici.

 

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním, alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite vymažeme z databázy e-shopu. 

 

ORGÁNY DOZORU

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante

Hodská 2352/62, 924 81 Galanta

Tel.:   031/ 780 32 21 
Fax.:   031/ 780 23 38

email: ruvzga@uvzsr.sk

 

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1 
Odbor výkonu dozoru   
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Za objednaný tovar je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

-     v hotovosti pri preberaní zásielky

 v hotovosti pri preberaní zásielky (dobierkou na pošte alebo kuriérovi) dobierka je možná iba pri posielaní tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty,

prostredníctvom paypalu

prevodom na účet,

priamym vkladom na účet.

 

DODACIE PODMIENKY 

Ak je objednaný tovar skladom a zvolili ste platbu vopred na účet, bude vaša objednávka odoslaná ihneď po prijatí platby (v pracovné dni). Ak je tovar skladom a zvolili ste platbu na dobierku, alebo ste úhradu úspešne zrealizovali kreditnou kartou, vaša objednávka bude odoslaná najneskôr do troch pracovných dní po prijatí objednávky. 

Ak tovar nie je skladom, budeme vás v najkratšom možnom čase kontaktovať s informáciou ohľadom predpokladaného termínu doručenia.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. Termíny dodania tovaru uvedené na stránke majú iba informatívny charakter. Predávajúci sa zaväzuje zaslať objednaný tovar v čo najkratšom možnom čase a zabalený tak, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia zásielky počas prepravy.

 

O expedícii tovaru je kupujúci informovaný prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené poštou, kuriérskou spoločnosťou, nesprávne uvedenou dodacou adresou kupujúceho alebo zásahom vyššej moci, ani za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou.

Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

 

DOPRAVA, CENY DOPRAVY

Kupujúci si môže zvoliť z viacerých možností doručenia. Výška poštovného bude pripočítaná k celkovej sume pred záväzným potvrdením objednávky.

Ak ste svoju krajinu v nasledujúcom zozname nenašli, kontaktujte nás a nájdeme riešenie.

 

Slovenská republika

Slovenská pošta (platba vopred) – 2,50

Kuriér (platba vopred) –  5 €

Zásielkovňa (platba vopred) –  2,4 €

Slovenská pošta (dobierka) – 3,70 

Kuriér (dobierka) –  6,3 €

Zásielkovňa (dobierka) –  3,1 €

Objednávky sú odoslané do troch pracovných dní.

Česká republika a ostatné krajiny – po dohode

 

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Pri odstúpení od zmluvy je potrebné zaslať predávajúcemu vyplnený formulár a tovar je potrebné zaslať spolu s faktúrou resp. dodacím listom na adresu Rastislav Szaszák – ANEMONE, Veľká 26/26, 925 23 Jelka, Slovenská republika. Tovar musí byť neotvorený a nepoužívaný.

Tovar je potrebné zaslať doporučene s poistením, dobierku neakceptujeme. Náklady spojené so zaslaním znáša kupujúci.

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je kupujúci povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehnú tak, že kúpna cena, ktorá je predávajúcim v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť až do okamihu odovzdania tovaru, a to v prípade nedostupnosti tovaru, neuhradenia objednávky v lehote 7 dní alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Ďalším dôvodom pre odstúpenie môže byť neprevzatie tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu, alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky prijaté plnenia.

Toto ustanovenie neplatí v prípade opakovaného neprevzatia tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu, alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. V tomto prípade budú kupujúcemu doúčtované náklady spojené s opätovným odoslaním zásielky. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu info@mydlarenanemone.sk.

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIA

V prípade, že sa tovar pri prevzatí kupujúcim nezhoduje s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho, buď výmenou veci alebo jej opravou. Pokiaľ nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Pri predaji tovaru kupujúcim predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez chýb a musí zodpovedať všeobecne platným normám. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.

Ak kupujúci objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale je vadou samotného tovaru, má právo na reklamáciu tovaru. Pri reklamácii je potrebné zaslať predávajúcemu vyplnený formulár a tovar je potrebné zaslať spolu s faktúrou resp. dodacím listom na adresu Rastislav Szaszák – ANEMONE, Veľká 26/26, 925 23 Jelka, Slovenská republika. 

Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru, ak je dostupný alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia. Kupujúci zároveň nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie. Ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

 

DOBA SPOTREBY

Zasielané produkty sú vždy minimálne 3 mesiace pred ukončením doby spotreby. 

Doba spotreby je vždy uvedená na obale produktu.

 

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 

V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi autorské a priemyslové práva, sú tieto stránky a materiály na nich publikované - ochranné známky, texty, kresby, grafika, logo a podobne – vo výhradnom vlastníctve Mydlárne Anemone, zastúpenej Rastislavom Szaszákom – ANEMONE, Veľká 26/26, 925 23 Jelka. Ich kopírovanie a publikovanie bez predošlého súhlasu spoločnosti je zakázané.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto podmienky platia pre konkrétne kúpne zmluvy, v znení uvedenom na stránke v deň odoslania objednávky kupujúcim. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 1. 2018. Rastislav Szaszák – ANEMONE, Veľká 26/26, 925 23 Jelka, si vyhradzuje právo Podmienky zmeniť.

Ďakujeme za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

 

Menu